Prohlášení o ochraně soukromí, uvedené dříve na tomto místě, je od 26.05.2018 upraveno v odděleném dokumentu.

Použití stránek

Pravidla a právní podrobnosti použití stránek provozovatele

Přístupem na stránky v doméně "it.cz" souhlasíte s následujícími podmínkami provozovatele.

Obsahy stránek jako celku i jednotlivých prvků (grafických i textových) umístěných v doméně "it.cz" jsou Vám poskytovány pro Vaši osobní potřebu a jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a vlastníka autorských práv je zakázáno. Provozovatel Vám dává souhlas k prohlížení stránek na Vašem počítači nebo k tisku kopií výňatků z těchto stránek pouze pro Vaši osobní potřebu a ne pro další rozšiřování bez písemného souhlasu provozovatele. Jednotlivé dokumenty dostupné prostřednictvím stránek provozovatele mohou podléhat dalším podmínkám uvedeným v těchto dokumentech.

Obsahy stránek v doméně "it.cz" jsou poskytnuty "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné". Provozovatel neposkytuje záruku, že jeho stránky budou k dispozici nepřetržitě nebo bez závad. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat stránky nebo kdykoliv k nim odejmout přístup. Žádná záruka (výslovná nebo implikovaná) bez omezení na záruky práva nebo nezasahování do práva není poskytována ve vztahu k dostupnosti nebo obsahu těchto stránek. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní nebo následné škody, ztrátu na výdělku nebo za přerušení činnosti v důsledku použití nebo nemožnosti použití stránek provozovatele.

Na stránkách provozovatele se mohou vyskytnout odkazy na další webové stránky třetích stran. Používání těchto stránek (vlastněných a/nebo provozovaných třetími stranami) se řídí podmínkami a omezeními na těchto stránkách uvedených. Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem těchto dalších stránek a nepřebírá tak žádnou zodpovědnost za obsah a funkce na těchto stránkách.

Provozovatel upozorňuje, že zveřejňované informace o nabízených výrobcích jsou přebírány od třetích stran, zejména z webových stránek či jiných materiálů výrobců těchto produktů ale i ze stránek zastoupení výrobců v České republice i jiných státech nebo ze stránek distributorů těchto výrobků. Tyto informace mohou obsahovat věcné nebo technické nepřesnosti a pravopisné či typografické chyby (překlepy) a mohou být provozovatelem průběžně aktualizovány a měněny kdykoli bez předchozího upozornění. Provozovatel i při maximální snaze chyby minimalizovat nemůže bezvýhradně garantovat věcnou správnost informací o produktech. Jakékoliv informace o výrobcích nelze automaticky interpretovat jako doporučení výrobku pro konkrétní použití nebo účel a vyvozovat z toho pro provozovatele jakékoliv právní důsledky.

Odesláním informací (materiálu s informacemi) provozovateli prostřednictvím stránek provozovatele nebo jinak (emailem, prostřednictvím webových formulářů apod.) souhlasíte, že materiál nebude obsahovat žádné údaje, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění a použijete přiměřené úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu.

Názvy společností, názvy výrobků, názvy technologií apod. jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich majitelů a podléhají jejich podmínkám pro užití. Přístup ke stránkám provozovatele není udělení souhlasu, udělení licence nebo práva použít jakoukoliv známku, která se objeví na stránkách provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument je platný od 26.05.2018 a nahrazuje jeho předchozí znění ze dne 7.10.2013 v plném rozsahu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dokument bez předchozího upozornění nikoli však se zpětnou platností.

V Praze dne 26.05.2018 vydal statutární zástupce CS Praha, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.